Isnin, 20 Februari 2017, 23 Jamadilawal 1438H Waktu Solat:
KL Imsak 6:00 | Subuh 6:10 | Syuruk 7:25 | Zohor 1:30 | Asar 4:47 | Maghrib 7:29 | Isyak 8:39

Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP)


Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP)

 1. Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (“RSVP”) Kad Kredit-i Bank Islam (“KKBI”) bermula pada 17 Januari 2013.
 2. RSVP ini terbuka kepada semua Ahli KKBI termasuk Ahli Kad Tambahan. Walaubagaimanapun, permohonan RSVP ini hendaklah dibuat oleh Ahli Kad Utama. Akaun Ahli Kad hendaklah dalam keadaan semasa di samping tidak mempunyai sebarang baki bayaran tertunggak dan mempunyai baki had pembiayaan yang mencukupi untuk pelaksanaan caj keuntungan RSVP.
 3. Dengan memohon RSVP Ahli Kad menerima dan bersetuju kepada Terma & Syarat program RSVP ini.
 4. RSVP hanya terpakai untuk transaksi runcit dengan pembelian minimum sebanyak RM1,000 untuk setiap transaksi dalam satu resit di mana-mana terminal/rakan dagang bukan kendalian kami. Terminal/rakan dagang bukan kendalian kami merujuk kepada terminal/rakan dagang yang bukan di bawah kendalian Bank Islam.
 5. Setiap permohonan daripada Ahli Kad untuk menyertai program RSVP hendaklah dibuat melalui panggilan telefon ke Unit Khidmat Pelanggan Bank Islam di talian 03 2726 7799  atau Pusat Panggilan Bank Islam di talian 03 26 900 900 atau melalui lain-lain cara yang dimaklumkan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa. Butiran lanjut berkenaan pembelian atau transaksi runcit yang ingin dipohon oleh Ahli Kad untuk pembayaran ansuran melalui RSVP hendaklah dimaklumkan kepada pihak Bank dalam tempoh 3 hari dari tarikh pembelian/transaksi sehingga sebelum tarikh matang penyata akaun dengan syarat jumlah pembelian atau transaksi runcit tersebut telah didebitkan ke dalam akaun KKBI. Ahli Kad adalah tidak layak untuk memohon program RSVP sekiranya syarat di atas tidak dipenuhi.
 6. Transaksi tunai/pengeluaran tunai /baki bayaran untuk pembelian melalui pos/telefon (MOTO)/transaksi Pelan Ansuran Mudah (IPP)/Pindahan Baki, dan lain-lain skim ansuran dari institusi kewangan lain adalah tidak layak untuk program RSVP ini.
 7. Tempoh ansuran untuk RSVP adalah 6, 9 atau 12 bulan, dan Ahli Kad akan dikenakan sekali sahaja caj pengendalian sebanyak 4.77% (6% GST termasuk dalam yuran/caj) daripada amaun transaksi berkenaan pada bulan yang sama permohonan RSVP diluluskan. Caj berkenaan akan dimasukkan ke dalam amaun ansuran bulan pertama yang perlu dibayar seperti yang akan dinyatakan di dalam Penyata Akaun Ahli Kad pada bulan yang sama.
 8. Ahli Kad tidak akan dikenakan yuran dan caj tambahan untuk bayaran ansuran bulan kedua dan seterusnya dalam RSVP. Amaun yang sama untuk ansuran bulanan bagi transaksi di bawah RSVP perlu dibayar oleh Ahli Kad tanpa sebarang tolakan dan sebagainya Contoh : Transaksi Runcit untuk amaun sebanyak RM1,200.00 pada 1 Februari 2013, Ahli Kad mesti memberi makluman kepada Pusat Kad Bank Islam seawalnya pada 4 Februari 2013 atau 5 hari sebelum tarikh penyata akaun Ahli Kad untuk bulan berikutnya. Contoh pengiraan adalah seperti berikut:

  Pelan Ansuran Ansuran Caj Pengendalian (sekali sahaja) Jumlah Pembayaran
  1 RM100 RM57.24 RM157.24
  2 RM100 - RM100
  3 RM100 - RM100
  4 RM100 - RM100
  5 RM100 - RM100
  6 RM100 - RM100
  7 RM100 - RM100
  8 RM100 - RM100
  9 RM100 - RM100
 9. Segala pengaturan pembayaran di bawah RSVP tidak boleh diubah.
 10. Bank tidak akan mengenakan sebarang yuran penyelesaian awal dan membayar balik caj keuntungan yang telah dikenakan sekiranya Ahli Kad ingin membuat bayaran penuh sebelum tamat tempoh ansuran RSVP tersebut.
 11. Akaun KKBI akan berkurangan mengikut amaun ansuran RSVP yang masih belum dijelaskan. Walaubagaimanapun, Akaun KKBI akan bertambah semula sekiranya pembayaran ansuran telah dibuat.
 12. Ansuran RSVP akan dimasukkan di dalam penyata akaun bulanan KKBI bermula daripada tarikh kelulusan permohonan RSVP dan setiap bulan berikutnya sehingga bayaran penuh ansuran berakhir. Ansuran bulanan RSVP akan termasuk dalam baki akaun KKBI yang masih belum dijelaskan dan Ahli Kad perlu membuat pembayaran minimum 5% dari jumlah baki yang masih belum dijelaskan (jika ada).
 13. Walaubagaimanapun, Ahli Kad adalah digalakkan untuk membayar ansuran bulananRSVP mengikut jadual yang ditetapkan di samping pembayaran minima 5% atau RM50 (yang mana lebih tinggi) untuk transaksi lain.
 14. Pembayaran untuk ansuran bulanan RSVP adalah diklasifikasi sebagai transaksi runcit biasa yang mana Ahli Kad akan menikmati tempoh 20 hari bebas caj keuntungan daripada tarikh transaksi didebitkan ke dalam penyata akaun KKBI.
 15. Walauapapun peruntukan yang terkandung di dalam ini, sekiranya berlaku sebarang kelewatan atau kegagalan Ahli Kad untuk membuat pembayaran minimum 5% atau RM50 (yang mana lebih tinggi) pada atau sebelum tarikh matang pembayaran (diklasifikasikan sebagai tertunggak) semua bayaran yang kena dibayar dan terhutang di bawah RSVP, iaitu yang merangkumi ansuran bulanan RSVP dan jumlah prinsipal RSVP yang belum dimasukkan di dalam penyata akaun akan dikenakan caj keuntungan biasa.
 16. Jika Ahli Kad hanya membuat pembayaran minima 5% sahaja atau RM50 (yang mana lebih tinggi) dari jumlah baki yang masih belum dijelaskan (jika ada), tanpa membayar ansuran bulanan RSVP, maka amaun ansuran bulanan RSVP tersebut adalah tertakluk kepada caj keuntungan biasa seperti berikut:
  Transaction Types Annual rate
  Kadar Caj Keuntungan Runcit & Pindahan Baki 13.5% (Peringkat 1) Jika bayaran minimum dibuat oleh anda sebelum atau pada tarikh matang selama 12 bulan berturut-turut.
  16.0% (Peringkat 2) Jika bayaran minimum dibuat oleh anda sebelum atau pada tarikh matang sebanyak 10 atau 11 kali dalam tempoh 12 bulan.
  17.5% (Peringkat 3) Jika bayaran minimum dibuat oleh anda sebelum atau pada tarikh matang selama 9 kali atau kurang dalam tempoh 12 bulan.
 17. Ahli Kad boleh membuat lebih daripada satu permohonan RSVP, tertakluk kepada baki had pembiayaan yang masih boleh digunapakai dalam Akaun KKBI.
 18. Sekiranya akaun KKBI menjadi status tertunggak, pelan ansuran ini akan secara automatik terbatal dan baki bayaran untuk transaksi tersebut akan didebit ke dalam penyata akaun KKBI pada bulan berikutnya.
 19. Pembayaran untuk RSVP adalah tidak layak untuk Program Rebat Tunai atau apa jua imbuhan lain.
 20. Selain itu, Caj Pampasan Lewat Bayar (Ta’widh) sebanyak 1% akan dikenakan ke atas baki yang masih belum dijelaskan setakat tarikh penyata akaun iaitu minimum RM5.00 dan maksimum RM50.00, yang mana lebih tinggi.seperti yang diputuskan oleh Bank Negara Malaysia.
 21. 20. Cukai Barangan Dan Perkhidmatan 2014 (GST)
  1. Dalam Klausa ini:-
   1. “Akta GST” merujuk kepada Akta Cukai Barangan Dan Perkhidmatan 2014 dan hendaklah termasuk mana-mana undang-undang kecil, instrumen, perintah, undang-undang dan pertauran-peraturan dibuat di bawahnya.
   2. Mana-mana perkataaan dan ekspresi yang mempunyai maksud yang didefinisikan di dalam Akta GST hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti seperti Akta GST.
  2. Klausa ini hanya berkuatkuasa apabila Akta GST dilaksanakan di Malaysia. Adalah diakui dan dipersetujui bahawa Klausa ini mungkin selepas dari ini disemak oleh pihak Bank bagi mematuhi Akta GST pada masa dan ketika itu.
  3. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara spesifik di dalam dokumen/Perjanjian ini tidak termasuk GST (balasan tidak termasuk GST).
  4. Balasan kepada pembekalan yang boleh dikenakan cukai hendaklah dinaikkan dengan amaun yang dikira seperti berikut:- A x R Di mana: A ialah balasan perlu dibayar untuk pembekalan yang boleh dikenakan cukai: dan R ialaj kadar GST pada masa pembekalan dibuat pada masa dan ketika itu   (kemudian dari ini dirujuk sebagai “Amaun GST”)
  5. Jika penyelarasan dibuat berkaitan dengan mana-mana pembekalan yang dibuat di bawah atau berkaitan dengan dokumen/Perjanjian ini, amaun GST yang perlu dibayar ke atas pembekalan yang boleh dikenakan cukai akan dikira untuk menunjukkan penyelarasan dan pembayaran untuk perbezaan itu akan dibuat kepada Bank atau oleh Bank, yang mana satu berkaitan.
 22. Jika Ahli Kad (yang menyertai program RSVP ini) mengarahkan pihak Bank untuk membatalkan keahlian KKBI atau Keahlian KKBI dibatalkan oleh pihak Bank atas apa jua alasan sebagaimana yang tertakluk dalam Perjanjian Kad, Ahli Kad bertanggungjawab untuk menyelesaikan sepenuhnya baki yang masih belum dijelaskan, termasuk yuran dan caj yang mungkin dikenakan oleh pihak Bank bagi penutupan Akaun KKBI menurut Perjanjian KKBI.
 23. Terma dan Syarat ini adalah tambahan dan tanpa prejudis kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian KKBI. Sekiranya terdapat percanggahan di antara Terma dan Syarat yang terkandung di sini dengan Terma dan Syarat Perjanjian KKBI, Terma dan Syarat ini akan digunapakai setakat yang berkaitan dengan program RSVP ini.
 24. Pihak Bank berhak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung program RSVP dengan notis yang memadai. Bagi mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan RSVP oleh pihak Bank tidak melayakkan Ahli Kad untuk membuat sebarang tuntutan/pampasan terhadap pihak Bank Islam disebabkan sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung atau dialami oleh Ahli Kad disebabkan kesan langsung atau tidak langsung pembatalan, penamatan atau penggantungan ini.
 25. Bank Islam berhak mengubah Terma dan Syarat yang terkandung di sini atas budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dengan notis makluman kepada Ahli Kad, dan terma dan syarat yang telah diubah akan berkuatkuasa pada masa yang ditentukan oleh Bank Islam
 26. Bank Islam berhak untuk menamatkan program RSVP pada bila-bila masa yang dirasakan sesuai dengan notis yang memadai kepada Ahli Kad dan tanpa perlu menyatakan alasan penamatan.
 27. Terma dan Syarat yang terkandung di sini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

Print Friendly
Al Awfar Countdown February-01