Sabtu, 23 November 2019, 26 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Karier


Bank Islam Malaysia Berhad beriltizam untuk memainkan peranan yang bermakna dalam merangsang perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial di Malaysia.

Dengan jumlah kakitangan yang melebihi 4,000 orang, Bank Islam berharap dapat menyumbang pada perkembangan pengetahuan dan kepakaran dalam perbankan dan kewangan Islam di Malaysia. Kerjaya di Bank Islam Malaysia Berhad bukan semata-mata untuk merebut peluang bekerja dalam industri perbankan tetapi lebih daripada itu untuk bekerja bersama-sama sebuah organisasi yang benar-benar komited demi membangunkan Perbankan Islam negara, sebagai salah satu sistem perbankan Islam termaju di dunia.

Selagi Bank Islam terus berkembang dengan pesat, kami memahami akan keperluan untuk mempunyai satu pasukan profesional yang berbakat. Dalam mencorak pembangunan kerjaya anda, Bank Islam menawarkan saluran dan peluang kerjaya yang cemerlang serta pakej ganjaran yang menarik.

Klik disini untuk Jawatan Kosong

“Salah seorang daripada kedua wanita itu berkata: “Wahai bapaku! Ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya lebih baik (jika) yang diambil bekerja itu seorang yang kuat lagi boleh dipercayai.” – Surah al-Qasas (28:26)

TUMPUAN KE ARAH MENGOPTIMUMKAN SUMBER MANUSIA

Bank memberikan tumpuan kepada objektifnya untuk menjadi Majikan Pilihan. Bahagian Sumber Manusia komited untuk mengoptimumkan sumber Bank melalui strategi yang merangkumi semua peringkat kitaran hayat pekerjaan individu dengan Bank; melalui proses pengambilan yang cemerlang, program pembangunan bakat yang sistematik, pendekatan pengurusan bakat berstruktur, struktur pengurusan prestasi dinamik, persekitaran kerja yang cemerlang dan penglibatan berterusan dengan pekerja Bank untuk memahami keperluan mereka.

Strategi Bank Islam untuk menjadi Majikan Pilihan memberikan tumpuan kepada prinsip yang berikut:

employer-of-choice

Kedudukan Bank sebagai Majikan Pilihan lebih terserlah melalui pengiktirafan sebagai salah satu daripada 10 majikan teratas dalam kategori Institusi Perbankan dan Kewangan dalam senarai 100 Majikan Siswazah Utama di Malaysia. Secara keseluruhannya, keputusan kaji selidik ini yang merangkumi responden dari luar negara dan dalam negara meletakkan Bank di kedudukan nombor 51 dalam senarai tersebut.

PENGURUSAN & PERKEMBANGAN BAKAT

Dalam memberikan tumpuan untuk mengoptimumkan sumber manusia bagi meningkatkan prestasi perniagaan Bank Islam, program pembangunan bakat bahagian Sumber Manusia telah mengambil kira penglibatan setiap pekerja Bank, daripada jawatan perkeranian sehinggalah pengurusan. Program ini distrukturkan untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan, teknikal dan fungsi setiap pekerja serta tahap kecekapan untuk memastikan mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai untuk menyokong matlamat strategi Bank. Dalam tempoh di bawah tinjauan, pelaburan sebanyak RM8.9 juta telah digunakan untuk membangunkan bakat dengan tujuan memupuk budaya prestasi tinggi, produktiviti yang cemerlang dan hubungan pelanggan yang lebih baik. ‘Membina Kumpulan Bakat Dalaman’ terus menjadi agenda sambil Bank menumpukan kepada usaha memaksimumkan modal insannya dan mewujudkan sumber pemimpin mampan kendiri yang mampu memacu industri Islam ke hadapan. Perkara ini membawa kepada usaha Perancangan Penggantian yang mengutamakan kemampanan barisan kepimpinan Bank Islam bagi memastikan kesinambungan proses membuat keputusan. Perkhidmatan yang berkesan kepada pelanggan bermula dengan Inventori Pemprofilan Personaliti menggunakan penilaian dalam talian Cubiks untuk menilai pengurus kami serta merapatkan jurang antara jawatan pemimpin penting dengan kekurangan pengganti. Pengganti yang dikenal pasti akan diberi peluang yang optimum untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan mereka dengan mendaftarkan diri dalam program pembangunan kepimpinan melalui INSEAD dan ICLIF, di samping program latihan dalaman seperti Program Pembangunan Perbankan Syariah (“SBDP”), Program Pembangunan Pengurus Perkhidmatan Perbankan (“BSMDP”) dan Program Kepimpinan Mikro-kewangan AIF. Untuk mengekalkan reputasi Bank sebagai perintis dan inovator, bahagian Sumber Manusia juga telah meneruskan Program Kepimpinan Muda (“YLP”) segera dan Program Pengayaan Bakat Sektor Kewangan (“FSTEP”). Setakat tahun berakhir 2013, 12 bakat dan 68 siswazah daripada program berkenaan telah diserap ke dalam tenaga kerja Bank. ‘Skim Mobiliti ke Atas’ merupakan inisiatif yang membangunkan potensi kakitangan perkeranian dan bukan perkeranian untuk mengoptimumkan peluang mereka serta membangunkan potensi mereka ke arah perkembangan kerjaya dengan Bank. Hasil yang diingini ialah supaya mereka terdorong dan untuk kenaikan pangkat dan kemajuan karier.

Bahagian Sumber Manusia terus mewujudkan perkongsian strategik dengan penyedia latihan yang diiktiraf seperti INSEAD, ICLIF, Institut Pengurusan Malaysia (“MIM”), Institut Bank-Bank Malaysia (“IBBM”) & Perbankan dan Institusi Kewangan Islam Malaysia (“IBFIM”). Perkongsian ini menyumbang kepada peningkatan standard program pembangunan bakat untuk memastikan Bank mengoptimumkan peluang untuk kakitangannya berkembang bersama-sama perniagaan bank dan memastikan penyampaian perkhidmatan yang memuaskan. Dalam tempoh di bawah tinjauan, sebanyak 10,865 peserta – yang terdiri daripada kakitangan Bank Islam dan bukan kakitangan, telah mengambil bahagian dalam pelbagai program latihan yang dianjurkan oleh Bank.

MENGURUSKAN PRESTASI

Bank Islam menggalakkan pekerjanya mengoptimumkan peluang mereka dengan menunjukkan prestasi terbaik melalui proses penilaian pengurusan prestasi yang dinamik, adil dan telus yang terus menjadikan pekerja bermotivasi, produktif dan positif. Sistem Pengurusan dan Pembangunan Prestasi (“PMD”) Bank Islam yang diperhalusi merupakan strategi mampan kendiri yang menyediakan sumber pemimpin yang lebih besar kepada Bank. Sistem PMD menjajarkan matlamat, kemahiran dan kelakuan pekerja Bank dengan objektif dan nilai teras strategik Bank. Sistem baharu ini memperlihatkan prestasi pekerja dan menyediakan peluang kepada mereka untuk mengadakan perbincangan secara tetap bersama pegawai atasan mereka tentang prestasi dan pelan pembangunan diri. Bank terus menganugerahi pekerja yang bekerja keras, memberikan kuasa dan menggalakkan mereka berbangga dengan hasil kerja yang menyumbang kepada hala tuju strategik Bank.

HUBUNGAN INDUSTRI

Bank Islam percaya bahawa penyediaan sumber yang optimum kepada pekerja dapat mengukuhkan kedudukan mereka dalam industri. Oleh itu bahagian Sumber Manusia mengambil langkah proaktif dalam mengekalkan hubungan yang sihat dengan pelbagai Kesatuan yang mewakili tenaga kerja kami, termasuk Kesatuan Sekerja Bank Sarawak (“SBEU-Sarawak”) dan Kesatuan Sekerja Bank Sabah (“SBEU-Sabah”). Hubungan positif ini menyediakan saluran yang cukup kepada pekerja Bank untuk melaporkan kilanan mereka bagi memulakan tindakan guaman. Bahagian ini berbangga dengan kenyataan bahawa pertelingkahan perdagangan tidak pernah difailkan terhadap Bank. Hal ini mencerminkan usaha kami menyediakan persekitaran kerja yang terbaik dan saranan bernilai yang cukup.

PENGLIBATAN PEKERJA DEMI KESEIMBANGAN KERJA-KEHIDUPAN YANG SIHAT

Bank Islam menyedari pentingnya pekerjanya mengamalkan gaya hidup yang holistik dengan mencapai keseimbangan yang betul antara kerja, keluarga dan minat lain. Ini kerana Bank percaya bahawa mempunyai tenaga kerja yang komited adalah salah satu daripada kelebihan daya saingnya. Bank sentiasa meningkatkan tahap penglibatan pekerjanya melalui pelbagai aktiviti yang meningkatkan semangat kekitaan mereka ke arah mencapai produktiviti yang lebih tinggi. Penubuhan Kelab Kebajikan Bank Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif kepada kesejahteraan tenaga kerja Bank Islam. Kelab ini yang ditubuhkan dengan tujuan meningkatkan tahap penglibatan kakitangan Bank, telah menganjurkan beberapa acara untuk meningkatkan interaksi dan memupuk hubungan yang lebih erat dalam kalangan kakitangan Bank dari semua negeri di Malaysia. Usaha terpenting yang dilaksanakan ialah Karnival Sukan tahunan yang menyaksikan kakitangan daripada kelima-lima pejabat dan cawangan wilayah Bank Islam termasuk Ibu Pejabat Bank bertanding dalam pelbagai aktiviti sukan, menggalakkan gaya hidup sihat dan semangat kesukanan dalam kalangan pesaing dan penonton. Tahun 2013 menyaksikan acara tersebut dilangsungkan di kampus UiTM di Dungun, Terengganu dengan penglibatan 771 peserta.

MELANGKAH KE HADAPAN

Sumber Manusia ialah bidang yang sentiasa berkembang yang perlu memenuhi permintaan pada setiap masa demi pertumbuhan kukuh dalam institusi kewangan Malaysia. Di Bank Islam, bakat dikembangkan serentak dengan pembangunan terkini bagi memastikan permintaan pelanggan yang sofistikated dan celik teknologi serta sedar bahawa hak pengguna mereka dipenuhi. Bahagian Sumber Manusia telah merumuskan strategi khusus dan melaksanakan inisiatif penting bagi menangani keperluan semasa ini dan memberikan kuasa kepada pekerja Bank untuk mencapai hasil optimum. Bank Islam mempersiapkan pekerjanya – dari segi penampilan dan sikap, untuk mereka membuktikan potensi mereka yang lebih hebat bagi menyediakan peluang optimum kepada Bank dalam merealisasikan visinya untuk menjadi ‘Pemimpin Global dalam Perbankan Islam’.

“Perkhidmatan terbaik didorong oleh integriti dan kejujuran”

Berpandukan sasaran dalam Pelan Pertumbuhan Mampan (“SGP”) Bank, kemajuan yang pesat berjaya dicapai dalam mengoptimumkan perkhidmatan pelanggan dan sokongan perkhidmatan untuk bahagian perniagaan Bank. Keselesaan yang lebih, tempoh tindakan yang lebih pantas serta persekitaran yang lebih kondusif dan menggalakkan adalah antara beberapa kemajuan yang dapat kami berikan demi kebaikan pelanggan dan kakitangan kami.

 

MEMPERBAIK PENGALAMAN PELANGGAN

Dengan memanfaatkan kesan positif daripada hasil yang diperoleh melalui tunggak utama Transformasi Perkhidmatan Bank, tahun ini menyaksikan Bank Islam menuju ke arah kemajuan operasi yang begitu besar yang membawa kepada peningkatan dalam kecekapan operasi dan pengalaman pelanggan.

 

MEMPERLUASKAN KEWUJUDAN RANGKAIAN

Kami berhasrat untuk lebih rapat dengan pelanggan kami. Pada 2012, sebagai sebahagian daripada pelaksanaan berterusan Bank untuk memperluas rangkaiannya dan mendekati pelanggan yang pangkalannya sentiasa berkembang, Bank Islam menubuhkan lima buah cawangan baharu di lokasi yang strategik, dan melancarkan 77 buah lagi terminal layan diri (“SST”). SST tambahan di luar cawangan telah dipasang di universiti, pejabat badan berkanun serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan supaya dapat memenuhi keperluan perbankan mereka, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.

Pada akhir 2012, Bank Islam mencatatkan sejumlah 1,190 SST, 10 buah pusat perkhidmatan perbankan dan 127 buah cawangan dengan sekurangkurangnya enam lagi cawangan yang dirancang untuk 2013.

Peningkatan selanjutnya dalam kehadiran serantau Bank disumbangkan melalui penempatan pengurus perhubungan di setiap wilayah perkhidmatan kami. Pengurus perhubungan yang ditugaskan untuk mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan tempatan, badan berkanun dan pelanggan yang dihargai, membuka jalan ke arah membantu Bank memahami keperluan pelanggan wilayah dengan lebih baik dalam usaha mengekalkan tahap perkhidmatan yang memuaskan.

 

MENGUKUHKAN IDENTITI JENAMA

Bank sedang beralih ke arah pengalaman perbankan bertaraf tinggi yang lebih menarik. Dalam usaha menaikkan tahap perkhidmatan kami ke paras kompetitif teratas, 19 buah cawangan telah dibentuk semula bagi meningkatkan penjenamaan dan menambah baik kemudahan serta meningkatkan keselesaan pelanggan. Kami sedang dalam peringkat akhir rancangan pembentukan semula cawangan, selepas menyiapkan pembentukan semula tujuh buah cawangan. Tinggal 13 buah cawangan lagi untuk dibentuk semula pada 2013.

Selain suasana baharu yang lebih menarik, kami juga sedang bergerak ke arah melaksanakan perkhidmatan yang lebih berteraskan teknologi di cawangan kami. Pada 2012, kami memperkenalkan perkhidmatan skrin sentuh interaktif di cawangan pertama kami di pusat membeli-belah Perda, Pulau Pinang. Sistem ini membolehkan pelanggan kami memperoleh maklumat segera berkenaan produk

perbankan serta membuat janji temu dengan pegawai cawangan kami mengikut keselesaan mereka.

Ke arah matlamat yang sama, kami terus mengkaji semula platform Perbankan Internet (“IB”) Bank dan usaha sedang dijalankan untuk melaksanakan platform IB yang ditambah baik supaya dapat memberikan pengalaman IB yang lebih mesra pengguna.

 

MENINGKATKAN PENGALAMAN PELANGGAN

Kami ingin melangkaui jangkaan. Membina pengalaman pelanggan yang positif merupakan pemangkin penting dalam mencapai matlamat perniagaan Bank Islam kerana ia dapat mewujudkan kesetiaan pelanggan serta menyumbang ke arah Pulangan Pelaburan (“ROI”) yang lebih besar.

Pada 2012, kami telah memulakan beberapa inisiatif penyusunan semula proses perniagaan untuk memperkemas proses, meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos dan menambah baik tempoh tindakan.

Pada peringkat cawangan, matlamat utama berjaya dicapai sepanjang 2012 apabila Bank Islam membuat penambahbaikan yang ketara dalam tempoh tindakan terhadap pelanggan melalui inisiatif Pemprosesan Langsung (STP) dan menyediakan proses baharu supaya dapat mewujudkan lebih keselesaan untuk pelanggan kami.

Proses pembukaan akaun Bank ditambah baik lagi dengan penyepaduan MyKad terus ke dalam sistem pembukaan akaun. Kaedah ini memendekkan tempoh tindakan untuk pembukaan akaun dan membolehkan lebih ramai pelanggan dilayan dalam suatu masa tertentu. Langkah juga diambil untuk meningkatkan kepantasan perkhidmatan barisan hadapan di setiap cawangan. Hasilnya, kebanyakan cawangan kami kini menyediakan purata masa menunggu dan masa perkhidmatan standard masing-masing lima dan sepuluh minit.

Dalam menambah baik perkhidmatan Pusat Panggilan, Bank melaksanakan sistem Panggilan Balik Automatik dengan sasaran mengurangkan kadar panggilan terputus kepada kurang daripada 10 peratus. Langkah ini secara proaktifnya telah meningkatkan kemampuan pusat melayan pertambahan panggilan masuk.

Waktu operasi Pusat Panggilan juga telah dijadualkan semula dari 7 pagi hingga 12 tengah malam, manakala semua panggilan penting selepas tengah malam akan disambungkan ke Pusat Kad Kredit 24 jam. Langkah strategik ini bukan sahaja mengurangkan kos tetapi juga meningkatkan kecekapan kakitangan kami.

Pemusatan proses barisan hadapan ke pejabat pentadbiran juga membenarkan kakitangan barisan hadapan kami memberikan tumpuan kepada mengoptimumkan pengalaman pelanggan dan oleh itu dapat meningkatkan produktiviti cawangan secara keseluruhan. Pada masa yang sama, menggunakan aliran maklumat yang dimudahkan melalui automasi membolehkan pejabat pentadbiran kami mendapat manfaat daripada laporan akhir hari cawangan yang bertambah baik, yang memastikan ketepatan data yang lebih tinggi.

 

MEMPERKASAKAN KAKITANGAN KAMI

Kami berbangga dengan perkhidmatan kami. Interaksi positif antara kakitangan barisan hadapan dengan pelanggan adalah penting bagi perkhidmatan pelanggan yang baik. Tahun 2012 menyaksikan penekanan berterusan diberikan terhadap latihan kakitangan dan usaha meningkatkan produktiviti.

Bank sekali lagi mengadakan bengkel wilayah dan bengkel operasi di seluruh Negara untuk memberikan kemahiran baharu dan melatih semula kakitangan barisan hadapan dan Pengurus Perkhidmatan Perbankan dari semua wilayah. Kesan latihan ini dapat dilihat dengan jelas melalui peningkatan mendadak dalam bilangan cawangan yang mencapai penarafan audit yang memuaskan serta pengurangan ketara pada kerugian operasi.

Bank melanjutkan latihan ‘cawangan olok-olok’ yang lengkap kepada kakitangan sedia ada yang menyediakan sumber kakitangan sokongan yang cukup terlatih dan sentiasa tersedia untuk operasi perkhidmatan kaunter penuh pada setiap masa.

Serentak dengan pasaran kita yang terus berkembang dan Bank yang terus merintis perubahan dan mendahului laluan ke arah perbankan Islam, inisiatif transformasi kami akan terus meningkatkan prestasi dan meneguhkan kelebihan daya saing Bank Islam.

Pelan Hijrah ke arah Kecemerlangan (“H2E”) Bank mendorong kami ke arah mencapai matlamat 2013. Kami berusaha menaikkan nisbah kos dengan pendapatan, meningkatkan keberkesanan operasi dan memupuk budaya kecemerlangan perkhidmatan yang menyokong pertumbuhan perniagaan. Inisiatif utama dalam menambah baik proses, perhubungan pelanggan dan pengurusan kos telah dikenal pasti dan akan menjadi pemacu utama ke arah pencapaian rancangan ini.

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN TERBAIK

“Kami terus berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik”

 Bank berusaha menyediakan kecekapan operasi melalui penambahbaikan proses yang berterusan dan inisiatif kerjasama dengan unit perniagaan, diperkukuh dengan saluran maklum balas yang tersedia dan terbuka untuk pelanggan.

Pada 2012, Bank membuat pelaburan untuk menambah baik prosesnya dan membina hubungan yang lebih kukuh dengan pihak berkepentingan dalaman dan luar. Tindakan ini membantu menjimatkan lebih banyak kos, meningkatkan produktiviti dan kecemerlangan perkhidmatan.

Bank Islam sentiasa bergerak ke hadapan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan perkhidmatan ke arah kecemerlangan perkhidmatan pelanggan melalui Jabatan Pentadbiran Kredit (“CAD”) yang disusun semula dan dipusatkan. Usaha ini menyaksikan pertumbuhan ketara dalam produktiviti dan jumlah jika dibandingkan dengan tempoh yang sama pada 2011.

Pemusatan fungsi pentadbiran pejabat yang dikenal pasti di cawangan dan Ibu Pejabat serta automasi dan penambahbaikan sistem menjadi pemacu teras dalam meningkatkan tempoh tindakan serta mengurangkan kos dan risiko.

Bagi memastikan jabatan Saluran & Pengedaran Maklum Balas (“FCD”) Bank terus memantau dengan berkesan peningkatan standard perkhidmatan pelanggan, kajian Panggilan Misteri dalaman telah dimulakan pada 2012. Kajian ini mendedahkan bidang penambahbaikan yang boleh dimulakan dari segi budaya Etiket Telefon Bank.

Sejak 2011, Bank telah menambah akses kepada pelanggan. Pada 2012, Bank telah memperluaskan akses ini dengan menambah Facebook sebagai saluran maklum balas. Bagi merealisasikan pentingnya mendengar Suara Pelanggan, Bank membangunkan system pengurusan maklum balasnya sendiri. Platform ini memastikan semua pertanyaan yang dikemukakan oleh pelanggan dilayan dan disusul sewajarnya sehingga selesai.

Sebagai persediaan menghadapi Pelan H2E pada 2013, Bank akan terus mereka bentuk, membangunkan, menyediakan alat dan idea yang akan memacu penyampaian model perkhidmatan luar biasa yang membolehkan kakitangan, pihak berkepentingan dan pelanggan kami berkembang maju selari dengan usaha Bank untuk memacu pertumbuhan pesat.

Selaras dengan keperluan yang ditetapkan dalam Polisi Pemeriksaan Pekerja oleh Bank Negara Malaysia, institusi-institusi kewangan yang ingin mengambil bekerja kakitangan atau bekas kakitangan Bank Islam Malaysia Berhad boleh menghantar permohonan untuk mendapatkan sebarang maklumat yang diperlukan ke hrscreening@bankislam.com.my

Sila pastikan dokumen berikut dilampirkan berserta dengan permohonan tersebut:

  • Satu persetujuan bertulis daripada individu berkenaan yang memberikan kebenaran untuk permohonan maklumat dan pendedahan rekod pekerjaannya dengan Bank Islam Malaysia Berhad.
  • Bahagian A (i): Latar Belakang pada Templat Rujukan Pekerja seperti mana format yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia yang telah dilengkapkan.

Bank Islam akan menyediakan maklumat berkaitan individu berkenaan dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh penerimaan permintaan tersebut.

Print Friendly, PDF & Email