Tuesday, 17 September 2019, 18 Muharam 1441H Solat Time:

Al-Awfar (Mudarabah)