Home  

Sitemap |
 
  Personal Banking
  Business Banking
  Corporate Info
English   |    Bahasa Malaysia  
 Sahutan Ke Tanah Suci Campaign

 Terma dan Syarat – ‘Sahutan Ke Tanah Suci’

 1. Kempen ini bermula dari 1 Februari hingga 30 September 2010.

 2. Kempen ini terbuka kepada semua Ahli Kad MasterCard Bank Islam yang baru dan sedia ada (Ahli Kad Utama dan Ahli Kad Tambahan) yang bermastautin di Malaysia, kecuali pekerja Bank Islam, agensi pengiklanan, ahli keluarga terdekat atau organisasi/individu yang mempunyai kaitan dengan kempen ini.

 3. Akaun Kad Bank Islam mestilah berada dalam keadaan terkini dan semasa untuk layak mengambil bahagian dan memenangi hadiah yang ditawarkan.

 4. Hanya transaksi berjumlah RM50.00 (pembelian runcit) dan ke atas yang layak untuk diambil kira.

 5. Semua transaksi akan dipantau oleh sistem secara automatik. Penyertaan melalui borang, SMS, tandatangan kreatif/slogan dan sebagainya tidak diperlukan.

 6. Pemenang Hadiah Utama iaitu Pakej Haji, akan ditentukan berdasarkan kod transaksi tertinggi di dalam log transaksi harian yang disediakan oleh MasterCard Worldwide untuk sepanjang tempoh kempen (8 bulan) dan nama-nama pemenang akan diumumkan pada bulan Oktober 2010. Sekiranya keputusan seri, pemenang akan ditentukan melalui perbelanjaan tertinggi yang dibuat oleh Ahli Kad untuk transaksi terpilih yang berkenaan.

 7. Sekiranya Pemenang Hadiah Utama terdiri daripada individu bukan Islam, hadiah akan ditukarkan kepada baucar percutian bernilai RM25,000.00 dari Tabung Haji Travel & Services.

 8. Pemenang Hadiah Bulanan akan dipilih berdasarkan kod transaksi tertinggi di dalam log transaksi harian yang disediakan oleh MasterCard Worldwide untuk setiap bulan dan sekiranya pemenang yang terpilih adalah individu bukan Islam hadiah alternatif lain akan diberikan. Sekiranya keputusan seri, pemenang akan ditentukan melalui perbelanjaan tertinggi yang dibuat oleh Ahli Kad untuk transaksi terpilih yang berkenaan.

 9. Pemenang Hadiah Harian akan dipilih berdasarkan kod transaksi tertinggi di dalam log transaksi harian yang disediakan oleh MasterCard Worldwide. Sekiranya keputusan seri, pemenang akan ditentukan melalui perbelanjaan tertinggi yang dibuat oleh Ahli Kad untuk transaksi terpilih yang berkenaan. Hadiah Harian adalah senaskhah Al-Qur’an Rasm Uthmani dan Pena Digital Al-Qur’an (bacaan oleh Syeikh Saad Al-Ghamidi) dengan terjemahan Bahasa Malaysia. Sekiranya Pemenang Hadiah Harian terdiri daripada individu bukan Islam hadiah alternatif lain akan diberikan.

 10. Pemenang Hadiah Utama akan menunaikan haji pada tahun 1431H tertakluk kepada kuota ataupun turutan giliran Ahli Kad dalam senarai daftar Tabung Haji. Hadiah ini boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat iaitu suami/isteri/ibubapa/mertua/anak.

 11. Ahli Kad boleh memenangi 1 Hadiah Harian, 1 Hadiah Bulanan dan 1 Hadiah Utama sahaja sepanjang tempoh kempen berlangsung.

 12. Bank Islam berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilai pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

 13. Semua pemenang mungkin akan dijemput untuk menghadiri Majlis Penyampaian Hadiah atau acara publisiti di lokasi yang akan diberitahu kelak. Bank Islam mempunyai hak eksklusif untuk mencetak atau menyiarkan nama dan gambar pemenang untuk tujuan promosi. Pemenang bertanggungjawab terhadap segala perbelanjaan untuk menghadiri majlis tersebut.

 14. Hadiah Bulanan dan Hadiah Harian akan dihantar kepada pemenang berdasarkan alamat (di Malaysia sahaja) yang terdapat pada rekod Pusat Kad Bank Islam (PKBI). Walaubagaimanapun, pemenang boleh mengambil sendiri hadiah di Pusat Kad Bank Islam.

 15. Hadiah Bulanan dan Hadiah Harian yang ditawarkan adalah tertakluk kepada perubahan dan/atau peningkatan spesifikasi produk tanpa sebarang notis.

 16. Pemilihan pemenang adalah mengikut budi bicara mutlak pihak Bank Islam dan dianggap muktamad.

 17. Pihak Bank Islam tidak bertanggungjawab terhadap sebarang salah tafsir fakta, dan/atau kecederaan yang dialami dan/atau kehilangan nyawa dan/atau barang berharga yang berpunca daripada hadiah yang dimenangi menerusi kempen ini. Bank Islam juga tidak akan bertanggungjawab, sama ada secara langsung atau lanjutan terhadap sebarang kehilangan atau kerugian dan/atau apa sekalipun yang dialami oleh Ahli Kad, sama ada secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebahagian disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kempen ini dan/atau kesan dari sebarang tindakan di pihak Bank Islam.

 18. Bank Islam tidak akan bertanggungjawab walau dalam apa keadaan sekalipun terhadap sebarang kegagalan teknikal, campur tangan manusia dan elektronik atau kesilapan manusia dalam pengurusan dan pemprosesan kempen ini.

 19. Sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang, Bank Islam atau mana-mana pegawainya, pekerja, wakil dan/atau ejen (termasuk tanpa had, mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang berurusan untuk tujuan kempen ini) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerugian (termasuk tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik secara tidak langsung, sampingan, berturutan, teladan, punitif atau ganti rugi khas terhadap mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) yang timbul sama ada dalam kontrak, ‘tort’ , kecuaian atau sebaliknya, sehubungan dengan kempen/hadiah, sekalipun Bank Islam telah dinasihatkan terlebih dahulu tentang kemungkinan ganti rugi yang dinyatakan, dan semua ganti rugi sedemikian adalah dikecualikan.

 20. Dengan menyertai kempen ini, Ahli Kad dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Rasmi yang terkandung di sini, termasuk keputusan yang dibuat oleh pihak Bank Islam yang dianggap muktamad, terikat dan menyeluruh.

 21. Sebarang surat-menyurat, bantahan dan rayuan tidak akan dilayan. Bank Islam juga mempunyai hak eksklusif untuk menukar, meminda dan memotong atau menambah kandungan dalam Terma dan Syarat ini tanpa sebarang notis kepada Ahli Kad dan menjadi sah pada tarikh yang dimaklumkan oleh Bank Islam. Ahli Kad bersetuju untuk terikat dengan perubahan sedemikian.

 22. Pihak Bank Islam berhak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung kempen ini tanpa sebarang notis. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan kempen ini oleh pihak Bank Islam tidak melayakkan Ahli Kad untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap pihak Bank Islam disebabkan sebarang kerugian atau ganti rugi yang ditanggung atau dialami oleh Ahli Kad disebabkan kesan langsung atau tidak langsung pembatalan, penamatan atau penggantungan ini.

 23. Kandungan Terma dan Syarat ini adalah tambahan dan tanpa prejudis kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Kad. Sekiranya berlaku pertikaian di antara Terma dan Syarat yang terkandung di sini dengan Terma dan Syarat dalam Perjanjian Kad, Terma dan Syarat ini akan digunapakai setakat yang berkaitan dengan Kempen ‘Sahutan Ke Tanah Suci’.


 

Daily & Monthly Prize Winners - Sahutan Ke Tanah Suci Campaign


Monthly Prize: 10 X Al-Munzir Azan Clock

 

Monthly Prize May 2010

No Name I/C Numbers
1 Encik Mohamed Saufi Bin Mohamed Safian XXXXXX-XX-5213
2 Encik Mahathir Bin Mohamed XXXXXX-XX-5349
3 Puan Fauziah Binti Idris XXXXXX-XX-5362
4 Cik Rohaida Binti Romli XXXXXX-XX-5330
5 Puan Zalina Binti Mohd Zin XXXXXX-XX-5468
6 Encik Ahmad Shukri Bin Abu Kasim XXXXXX-XX-5621
7 Encik Mahiyudin Bin Abd Rahim XXXXXX-XX-5029
8 Muhammad Nasaruddin Bin Ahmad Lotffe XXXXXX-XX-7019
9 Encik Mohamad Taslim Bin Ngadiran XXXXXX-XX-5517
10 Encik Shahrin Zamani Bin A Bakar XXXXXX-XX-5069

Monthly Prize April 2010

No Name I/C Numbers
1 Cik Suhanida Binti Abd Gani XXXXXX-XX-5020
2 Encik Muhamad Zahir Bin Ab Ghani XXXXXX-XX-5135
3 Puan Marina Binti Ismail XXXXXX-XX-5326
4 Encik Khalid Bin Mahmud XXXXXX-XX-5303
5 Encik Zaitulannuar Bin Zakaria XXXXXX-XX-5049
6 Cik Azira Binti Ahmad Kamil XXXXXX-XX-5262
7 Encik Muhammad Faris Bin Idrus XXXXXX-XX-6175
8 Puan Salasiah Binti Jamaludin XXXXXX-XX-5066
9 Encik Mohammed Mustafar Bin Mat Said XXXXXX-XX-5969
10 Encik Nikman Affandi Bin Idris XXXXXX-XX-6055

Monthly Prize March 2010

No Name I/C Numbers
1 Puan Siti Rahmah Binti Mansor XXXXXX-XX-5052
2 Encik Wan Ahmad Ridzuan Bin Wan Husain XXXXXX-XX-5277
3 Puan Norhanini Bt Nordin XXXXXX-XX-5168
4 Puan Norhidayah Binti Ismail XXXXXX-XX-5018
5 Encik Che Zaki Bin Abdul Ghafar XXXXXX-XX-5125
6 Encik Ab Aziry Bin Ibrahim XXXXXX-XX-5539
7 Puan Juana Binti Sindi XXXXXX-XX-5046
8 Puan Khairunnisa Binti Jusof XXXXXX-XX-5840
9 Encik Ahmad Rafie Bin Ismail XXXXXX-XX-5369
10 Puan Rusnany Binti Abu Amar XXXXXX-XX-5402

Monthly Prize February 2010

No Name I/C Numbers
1 Encik Nadjamudin Bin Mat Ali XXXXXX-XX-5067
2 Puan Sutina Binti Ramli XXXXXX-XX-5308
3 Encik Mohd Yusoff Bin Sidik XXXXXX-XX-5017
4 Puan Siti Nurhawa Binti Abu Bakar XXXXXX-XX-6552
5 Encik Rusaimi Bin Zainuri X-XXXX234
6 Encik Mohd Zihan Bin Abdul Aziz XXXXXX-XX-6237
7 Encik Abdullah Khairi Bin Haji Haroon XXXXXX-XX-5321
8 Puan Nik Mariani Binti Nik Abdul Majid XXXXXX-XX-5258
9 Cik Che Jamilah Binti Ahmad XXXXXX-XX-5370
10 Encik Abd Rahman Bin Mohd Noor XXXXXX-XX-6685

 


(1x Rasm Uthmani Al-Qur'an & Al-Qur'an Digital Pen with Bahasa Malaysia Translation)

Daily Prize June 2010

Date Name I/C Numbers
7 June 2010 Dr Hashim Bin Awang XXXXXX-XX-5179
6 June 2010 Puan Norazrina Binti Abu Haris XXXXXX-XX-5650
5 June 2010 Puan Arbanee Binti Baharudin XXXXXX-XX-6324
4 June 2010 Encik Abd.Rahman Bin Hj.Safie XXXXXX-XX-5739
3 June 2010 Encik Zahar Bin A Rahim XXXXXX-XX-5071
2 June 2010 Encik Muhammad Ismi Bin Mat Taib XXXXXX-XX-5257
1 June 2010 Encik Suhail Bin Haji Azahari XXXXXX-XX-5603

Daily Prize May 2010

Date Name I/C Numbers
31 May 2010 Puan Jaizah Binti Othman XXXXXX-XX-5202
30 May 2010 Encik Mahiyudin Bin Abd Rahim XXXXXX-XX-5029
29 May 2010 Puan Zainab Binti Abu Bakar XXXXXX-XX-6144
28 May 2010 Encik Azman Bin Atan XXXXXX-XX-5585
27 May 2010 Encik Elyas Bin Nordin XXXXXX-XX-5061
26 May 2010 Encik Mazri Bin Maskrun XXXXXX-XX-5147
25 May 2010 Encik Muhammad Faizal Bin Mustaffa Kamal XXXXXX-XX-5265
24 May 2010 Encik Abdul Latif Bin Ahmad XXXXXX-XX-5299
23 May 2010 Encik Mohd Hafidzan Bin Masamuddin XXXXXX-XX-5875
22 May 2010 Puan Fazal Binti Hamid XXXXXX-XX-5430
21 May 2010 Encik Mohamad Taslim Bin Ngadiran XXXXXX-XX-5517
20 May 2010 Encik Mohd Zawawi Bin Zakaria XXXXXX-XX-5105
19 May 2010 Dr Shahrum Shah Bin Abdullah XXXXXX-XX-5351
18 May 2010 Encik Md Zin Bin Johar XXXXXX-XX-5665
17 May 2010 Encik Mohamed Ikhwan Bin Abdul Razak XXXXXX-XX-5111
16 May 2010 Encik Mohd Norong Rahman Bin Mohamad XXXXXX-XX-5871
15 May 2010 Puan Rafeah Binti Legino XXXXXX-XX-6374
14 May 2010 Encik Norizal Bin Jali XXXXXX-XX-5117
13 May 2010 Encik Adam Saffian Bin Ghazali XXXXXX-XX-5343
12 May 2010 Cik Jamilah Binti Mohamed XXXXXX-XX-5396
11 May 2010 Encik Ahmad Shukri Bin Abu Kasim XXXXXX-XX-5621
10 May 2010 Encik Mohd Anuar Bin Shaari XXXXXX-XX-5583
9 May 2010 Encik Mohd Hassan Hilmi Bin Zakaria XXXXXX-XX-5253
8 May 2010 Encik Abdullah Bin Che Mohd XXXXXX-XX-5149
7 May 2010 Puan Mazura Bt Md Saman NXXXX40
6 May 2010 Encik Lokman Bin Zulkifli XXXXXX-XX-5645
5 May 2010 Encik Fikri Bin Harun XXXXXX-XX-5631
4 May 2010 Encik Jahangir Bin Kamaldin XXXXXX-XX-5069
3 May 2010 Encik Zahar Bin A Rahim XXXXXX-XX-5071
2 May 2010 Puan Aminah Binti Badiuzzaman XXXXXX-XX-6466
1 May 2010 Encik Mohamed Saufi Bin Mohamed Safian XXXXXX-XX-5213

Daily Prize April 2010

Date Name I/C Numbers
30 Apr 2010 Encik Ibrahim Bin Kamaruddin XXXXXX-XX5055
29 Apr 2010 Puan Nor Hayati Binti Abdullah XXXXXX-XX-5204
28 Apr 2010 Encik Muhammad Aiman Lingen Bin Abdullah XXXXXX-XX-5477
27 Apr 2010 Encik Muhammad Lutfi Bin Abd.Latif XXXXXX-XX-5807
26 Apr 2010 Encik Mohamad Razif Bin Zaidi XXXXXX-XX-5575
25 Apr 2010 Encik Mohd Faizal Bin Mat Isa XXXXXX-XX-5329
24 Apr 2010 Puan Saedah Binti Abdullah XXXXXX-XX-6732
23 Apr 2010 Puan Zunaidah Binti Abdul Samad XXXXXX-XX-5332
22 Apr 2010 Puan Rohani Binti Yusof XXXXXX-XX-5444
21 Apr 2010 Cik Suhanida Binti Abd Gani XXXXXX-XX-5020
20 Apr 2010 Puan Nooryah Bt Noordin GXX85
19 Apr 2010 Encik Baharuddin Bin Kassim XXXXXX-XX-5401
18 Apr 2010 Encik Mohamad Bin Samat XXXXXX-XX-5453
17 Apr 2010 Puan Yusniza Binti Mohd Yusof XXXXXX-XX-5074
16 Apr 2010 Encik Mohd Fo Adi Bin Ahmad Redzuan XXXXXX-XX-6769
15 Apr 2010 Encik Abdullah Bin Shaari XXXXXX-XX-5211
14 Apr 2010 Encik Ahmad Marzuki Bin Haji Zainuddin XXXXXX-XX-5707
13 Apr 2010 Puan Nor Aishah Binti Hamid XXXXXX-XX-5344
12 Apr 2010 Encik Yaseer Bin Mohamad Adlan XXXXXX-XX-5471
11 Apr 2010 Encik Zaitulannuar Bin Zakaria XXXXXX-XX-5049
10 Apr 2010 Dato' Mohd Hata Bin Robani XXXXXX-XX-5713
9 Apr 2010 Encik Zawawi Bin Omar XXXXXX-XX-5083
8 Apr 2010 Cik Nor Asikin Binti Ahmad XXXXXX-XX-5886
7 Apr 2010 Cik Farizan Binti Mustapha XXXXXX-XX-5084
6 Apr 2010 Encik Wan Murdzani Bin Wan Mahmud XXXXXX-XX-5017
5 Apr 2010 Puan Nurul Huda Binti Ariffin XXXXXX-XX-5006
4 Apr 2010 Encik Khalid Bin Mahmud XXXXXX-XX-5303
3 Apr 2010 Encik Alias Bin Ramli XXXXXX-XX-5091
2 Apr 2010 Encik Saiful Bin Mahamud @ Bahari XXXXXX-XX-6267
1 Apr 2010 Encik M Afanddi Bin Ismail XXXXXX-XX-5173

Daily Prize March 2010

Date Name I/C Numbers
31 Mar 2010 Encik Nik Faris Reza Bin Khairi XXXXXX-XX-5019
30 Mar 2010 Encik Mohamad Rofie Bin Ab Rahman XXXXXX-XX-5399
29 Mar 2010 Encik Khairul Azman Bin Zainuddin XXXXXX-XX-6355
28 Mar 2010 Cik Noor Azura Binti Othman XXXXXX-XX-5456
27 Mar 2010 Encik Muhamad Fadhil Bin Ideris XXXXXX-XX-6127
26 Mar 2010 Encik Roazaman Bin Mat Rosely XXXXXX-XX-6069
25 Mar 2010 Cik Manirah Binti Othman XXXXXX-XX-5772
24 Mar 2010 Cik Noor Isnaini Binti Sulong XXXXXX-XX-5310
23 Mar 2010 Encik Azlan Shah Bin Mohd Zainudin IXXX60
22 Mar 2010 Puan Norhidayah Binti Ismail XXXXXX-XX-5018
21 Mar 2010 Encik Zamani Bin Md.Jidin XXXXXX-XX-5445
20 Mar 2010 Encik Aznan Bin Mamat XXXXXX-XX-5453
19 Mar 2010 Encik Ab Aziry Bin Ibrahim XXXXXX-XX-5539
18 Mar 2010 Puan Mashitah Bt Mohamed Ismail XXXXXX-XX-5396
17 Mar 2010 Mr Lee On Tolu @ Anthony Lee XXXXXX-XX-5777
16 Mar 2010 Encik Rafizal Bin Ramli XXXXXX-XX-5147
15 Mar 2010 Encik Razif Bin Hassan XXXXXX-XX-6181
14 Mar 2010 Puan Nurul Azlin Binti Ibrahim XXXXXX569
13 Mar 2010 Puan Siti Rahmah Binti Mansor XXXXXX-XX-5052
12 Mar 2010 Cik Yuslena Binti Yusof XXXXXX-XX-5622
11 Mar 2010 Encik Mahazanan Bin Mohd Zain XXXXXX-XX-6673
10 Mar 2010 Encik Affandi Bin Husain XXXXXX-XX-5175
9 Mar 2010 Encik Muhammad Nazir Bin Alias XXXXXX-XX-5275
8 Mar 2010 Cik Shahiida Binti Musa XXXXXX-XX-5358
7 Mar 2010 Encik Abekan Bin Liun XXXXXX-XX-5273
6 Mar 2010 Encik Rahizan Bin Othman XXXXXX-XX-5023
5 Mar 2010 Encik Suhaimi Bin Mahdar XXXXXX-XX-5503
4 Mar 2010 Encik Mohd Shahrizal Bin Mohd Yusni XXXXXX-XX-5289
3 Mar 2010 Puan Norhanini Bt Nordin XXXXXX-XX-5168
2 Mar 2010 Encik Wan Ahmad Ridzuan Bin Wan Husain XXXXXX-XX-5277
1 Mar 2010 Puan Nor Hasliza Binti Hasshim XXXXXX-XX-5658

Daily Prize February 2010

Date Name I/C Numbers
28 Feb 2010 Puan Noorul Hudda Binti Mohd Zain XXXXXX-XX-5006
27 Feb 2010 Encik Jalil Bin Nadzir XXXXXX-XX-5719
26 Feb 2010 Cik Rika Aryani Binti Muktar XXXXXX-XX-5712
25 Feb 2010 Puan Nurain Binti Muhaidi XXXXXX-XX-5272
24 Feb 2010 Cik Umi Mardhiyyah Binti Mat Ali XXXXXX-XX-5076
23 Feb 2010 Encik Abd Rahman Bin Abd Karim XXXXXX-XX-5843
22 Feb 2010 Encik Kamarul Zaman Bin Ubaidillah XXXXXX-XX-5073
21 Feb 2010 Puan Nur Syahida Binti Megat Shamsudin XXXXXX-XX-5320
20 Feb 2010 Encik Nadjamudin Bin Mat Ali XXXXXX-XX-5067
19 Feb 2010 Madam Ng Kiat Fung* XXXXXX-XX-5166
18 Feb 2010 Encik Mohamad Azahar Bin Ruslan XXXXXX-XX-5913
17 Feb 2010 Puan Anson Binti Amiruddin XXXXXX-XX-5276
16 Feb 2010 Encik Sahak Bin Che Abdullah XXXXXX-XX-5181
15 Feb 2010 Cik Nor Fadila Binti Azmi XXXXXX-XX-5156
14 Feb 2010 Puan Jamilah Binti Razak XXXXXX-XX-5074
13 Feb 2010 Puan Siti Nurhawa Binti Abu Bakar XXXXXX-XX-6552
12 Feb 2010 Encik Mohamed Rozali Bin Othman XXXXXX-XX-5373
11 Feb 2010 Encik Yazaidi Bin Mohamed Yunus XXXXXX-XX-5829
10 Feb 2010 Puan Suraya Binti Jamil XXXXXX-XX-5316
9 Feb 2010 Encik Mohd Ridzwan Bin Abdul Hamid XXXXXX-XX-5315
8 Feb 2010 Dato' Haji Abd.Rahman Bin Ibrahim XXXXXX-XX-5343
7 Feb 2010 Encik Haizulfaried Iskandar bin Abd Halim XXXXXX-07-5149
6 Feb 2010 Dr Hasmawati binti Hassan XXXXXX-03-5566
5 Feb 2010 Puan Nik Mariani binti Nik Abdul Majid XXXXXX-03-5258
4 Feb 2010 Encik Mohd Fairoz bin Kamarudin XXXXXX-14-5203
3 Feb 2010 Encik Azhar bin Hamat XXXXXX-02-5799
2 Feb 2010 Encik Asri bin Jusoh XXXXXX-03-5465
1 Feb 2010 Encik Hairul Nizam bin Abd Latif XXXXXX-08-5427

* For non-muslim, an alternative prize will be given to the winner

 
  This website is best viewed in Internet Explorer 7 and above. © Bank Islam Malaysia Berhad (98127- X). All rights reserved.