Home

Peta Laman |
 
  Perbankan Peribadi
  Perbankan Perniagaan
  Info Korporat
English   |   Bahasa Malaysia  
 
 Terma dan Syarat

 


1. Membuka Akaun
1.1 Saya/kami dikehendaki membuat permohonan untuk membuka Akaun Simpanan-i atau/dan Akaun Pelaburan-i Al-Awfar itu sendiri dan saya/ kami akan terikat dengan Terma dan Syarat yang Mengawal Operasi Akaun Simpanan dan Pelaburan-i Al-Awfar yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

1.2. Saya/kami dikehendaki menurunkan contoh tandatangan saya/ kami atau cap ibu jari kanan, alamat terkini dan butiran peribadi lain kepada Bank.2. Transaksi Simpanan
2.1 Akaun Simpanan-i Al-Awfar Simpanan permulaan minimum sebanyak RM100 diperlukan untuk membuka akaun. Amaun minimum yang perlu disimpan pada bila-bila masa ialah RM1. Saya/Kami perlu mengekalkan baki minimum sebanyak RM50 di dalam akaun pada setiap masa.

2.2. Akaun Pelaburan-i Al-Awfar Simpanan permulaan minimum sebanyak RM1,000 diperlukan bagi tempoh 1 bulan. Bagi pelaburan bertempoh 3 bulan dan lebih, simpanan permulaan minimum ialah RM500. Simpanan minimum sebanyak RM1,000 perlu dikekalkan pada setiap masa dalam tempoh 1 bulan dan RM500 untuk tempoh 3 bulan dan lebih.3. Transaksi Pengeluaran
3.1 Akaun Simpanan-i Al-Awfar Pengeluaran perlu dibuat di Mesin Teler Automatik (ATM). Sebagai alternatif, saya/kami perlu menyerahkan slip pengeluaran yang telah lengkap dan menandatanganinya untuk membuat sebarang pengeluaran melalui kaunter. Jika baki di dalam akaun saya/kami berjumlah RM50, saya/kami tidak boleh mengeluarkan sejumlah wang yang lebih kecil daripada RM50 melainkan akaun itu hendak ditutup.

3.2. Akaun Pelaburan-i Al-Awfar Terma pengeluaran dinyatakan di sebelah belakang Sijil Akaun Pelaburan-i. Pengeluaran pramatang Jika berlaku pengeluaran pramatang sebelum cukup tempoh 1 bulan, saya/ kami tidak akan layak memperoleh pulangan (jika ada).

3.3. Bank tidak akan bertanggungjawab atas sebarang entri ke dalam akaun tanpa kebenaran . Oleh itu, saya/kami akan memeriksa dengan teliti setiap entri ke dalam akaun dan memaklumkan kepada Bank jika terdapat sebarang entri tanpa kebenaran sebelum meninggalkan premis Bank.4. Penyata Baki Akaun - Akaun Simpanan
4.1 Penyata baki akaun tanpa buku dikeluarkan setiap 3 bulan kepada pelanggan dan dihantar melalui pos. Penyata yang dipohon melalui cawangan dan melalui mesin pencetak penyata adalah tertakluk kepada caj : RM5.00 setiap mukasurat (melalui cawangan) dan RM1.00 bagi setiap permohonan (mesin pencetak penyata)

4.2 Penyata baki akaun simpanan akan dikeluarkan kepada pelanggan berdasarkan :-

i. Transaksi akaun simpanan pelanggan hendaklah bersamaan atau melebihi daripada 30 urus niaga dalam tempoh 3 bulan penyata akaun (tidak termasuk transaksi pembayaran keuntungan oleh Bank )

ii. Akaun simpanan yang mempunyai baki minimum sebanyak RM500 pada akhir tempoh penyata.

iii. Untuk akaun dengan baki purata lebih daripada RM10,000 pada akhir tempoh penyata, penyata baki akaun akan dijana secara automatik tanpa mengira kekerapan urus niaga.

4.3 Bank tidak menghantar penyata akaun sekiranya akaun adalah dorman atau tidak aktif bagi tempoh yang ditetapkan oleh Bank. Bank juga boleh berhenti menghantar penyata akaun sekiranya penyata tersebut tidak dituntut atau tidak dapat dihantar atas sebarang sebab .5. Pemberian Kuasa
Semua pendepositan cek, cek jurubank, draf bank, Sijil Hutang Boleh Niaga Islam, kiriman wang, kiriman pos, waran dan instrumen lain yang tak laku perlu dikembalikan secara hantar tangan atau menerusi pos berdaftar kepada saya/kami di alamat terakhir di dalam rekod Bank dengan risiko dan kos di bawah tanggungan saya/kami6. Akaun Dorman dan Wang Tak Dituntut
6.1 Akaun Simpanan-i Al-Awfar Saya/ Kami dikehendaki melakukan transaksi sekurang-kurangnya sekali setahun. Bank akan menganggap akaun saya/kami sebagai dorman jika akaun itu tidak aktif dalam tempoh satu tahun dari tarikh transaksi terakhir. Jika akaun itu tidak aktif selama 7 tahun, baki daripada akaun tersebut boleh dianggap sebagai Wang Tak Dituntut dan patut dipindahkan ke Pendaftar Wang Tak Dituntut selepas tempoh berkenaan. Ini termaktub di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965.

6.2 Akaun Pelaburan-i Al-Awfar Akaun Pelaburan yang tidak digunakan selama 7 tahun akan dipindahkan ke Pendaftar Wang Tak Dituntut di bawah Akta Wang Tak Dituntut (UMA) 1965.

6.3 Caj perkhidmatan tahunan sebanyak RM10 akan dikenakan dan diambil daripada Akaun Simpanan selagi ianya kekal dorman. Caj perkhidmatan akan dikenakan sehingga baki akhir dihantar ke Pendaftar Wang Tidak Dituntut.

6.4 Sekiranya baki kredit di dalam akaun simpanan kurang daripada RM10, baki kredit tersebut akan ditolak sebagai bayaran caj perkhidmatan tahunan dan akaun simpanan tersebut akan ditutup.7. Pengisytiharan Pemegang Akaun Bersama
Kami dengan ini mengesahkan dan bersetuju SALAH SEORANG/KESEMUA kami perlu menggunakan akaun tersebut dari semasa ke semasa. SALAH SEORANG/KESEMUA tandatangan pada sebarang resit pengakuan atau pada sebarang bentuk dokumen lain yang diberikan kepada Bank adalah sah dan efektif sebagai lepas tanggungan kepada Bank bagi semua dana dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Akaun Simpanan-i Al-Awfar kami. Sekiranya berlaku kematian salah seorang daripada kami, Bank diberi kuasa untuk membayar sebarang baki kredit yang tinggal dalam Akaun Bersama ini kepada individu yang masih hidup sebagai pemegang amanah kepada benefisiari yang telah meninggal dunia itu.8. Pembekuan dan Penutupan Akaun
8.1. Sekiranya berlaku kematian, hilang akal atau muflis dan sebaik sahaja menerima notis sebenar, Bank akan dengan segera membekukan akaun itu.

8.2. Bank berhak menutup akaun pelanggan jika sekiranya jumlah Lebihan Penggunaan tidak dibayar lebih dari jangka masa yang ditetapkan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa.

8.3 Sekiranya, pihak Bank mengesyakki akaun pelanggan di gunakan untuk atau terlibat dalam aktiviti penipuan, pihak Bank akan memberi notis bertulis kepada pelanggan untuk penerangan atau pengesahan transaksi tersebut. Sekiranya pelanggan gagal member penjelasan memuaskan Bank, pihak Bank berhak untuk menutup atau membekukan atau bebaliknya mengendalikan akaun pelanggan tersebut sebagaimana diperlukan oleh Bank.9. Untung dan Rugi
9.1 Keuntungan yang dijana oleh perniagaan dikongsi bersama mengikut terma dalam kontrak dan kerugian (jika ada) akan ditanggung hanya oleh pendeposit dan Bank tidak akan bertanggungjawab menanggung sebarang kerugian kecuali atas salah laku dan salah urus oleh Bank.

9.2 Sekiranya keuntungan sebenar yang diisytiharkan adalah lebih tinggi daripada yang dijangka, pelanggan hendaklah mengetepikan haknya untuk menuntut perbezaan keuntungan dari Bank (tanazul). Bank berhak ke atas lebihan keuntungan tersebut. Sekiranya keuntungan sebenar yang diisytiharkan lebih rendah daripada yang dijangka, Bank tidak boleh menuntut perbezaan keuntungan tersebut daripada pelanggan.10. Cabutan Hadiah
Cabutan hadiah akan diadakan setiap bulan. Walau bagaimanapun, Bank mempunyai budi bicara untuk mengkaji semula kekerapan cabutan hadiah itu.11. Kelayakan Cabutan Hadiah
11.1 Hanya akaun yang aktif berhak memasuki cabutan. Jika pemegang akaun meninggal dunia, akaun itu masih berhak memasuki cabutan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kematian.

11.2 Setiap RM100 pelaburan berhak mendapat 1 kelayakan cabutan.

11.3. Setiap simpanan hendaklah kekal untuk tempoh tidak kurang daripada 30 hari dari tarikh tamat cabutan hadiah bagi membolehkan pelanggan layak memasuki cabutan hadiah.12. Tuntutan Hadiah Wang Tunai oleh Benefisiari daripada Akaun Si Mati
Tuntutan Hadiah Wang Tunai hanya boleh dibuat oleh benefisiari jika hadiah diterima dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kematian. Sebarang hadiah yang diterima selepas 12 bulan dari tarikh kematian, hadiah itu akan dimansuhkan dan akaun akan didebitkan jika hadiah telah dikreditkan ke dalam akaun Si Mati. Benefisiari hanya layak menuntut baki terkumpul dalam akaun itu.13. Saya/ Kami dengan ini mengesahkan dan mengisytiharkan bahawa saya/ kami bukan:-
a. Kakitangan tetap dan / atau kakitangan kontrak Bank Islam;

b. Keluarga yang hampir dengan kakitangan tetap dan/atau kakitangan kontrak Bank Islam; atau

c. Wakil dan/atau ejen (termasuk ejen pengiklanan dan promosi) Bank Islam.14. Pemberitahuan Pemenang
Pemenang hadiah utama akan diberitahu melalui surat dan/ atau menerusi panggilan telefon. Selain daripada kaedah pengumuman yang dinyatakan di atas, pemenang (termasuk Hadiah Utama) akan dimaklumkan melalui laman-web Bank Islam www.bankislam.com.my dan/ atau akhbar-akbar utama terpilih.15. Keputusan Pemenang
Keputusan pemenang adalah muktamad. Sebarang rayuan dan surat menyurat tidak akan dilayani.16. Pengiklanan dan Promosi
Bank Islam mempunyai hak untuk menggunakan nama dan gambar pemenang dan maklumat lain bagi tujuan pengiklanan dan promosi..17. Hadiah
Hadiah wang tunai akan dikreditkan ke dalam Akaun Simpanan-i Al-Awfar dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh pengumuman pemenang. Bagi Akaun Pelaburan-i Al-Awfar (pelanggan yang tidak mempunyai Akaun Simpanan-i Al-Awfar), Bank akan membuka Akaun Simpanan-i Al-Awfar untuk tujuan pengkreditan hadiah wang tunai.18. Pembayaran Zakat
Bank akan membayar zakat perniagaan atas jumlah nisab yang wajib dikenakan zakat, termasuk simpanan pelanggan yang telah menjadi modal untuk aktiviti perniagaan Bank. Oleh itu, pelanggan tidak perlu lagi membayar Zakat atas simpanan/ pelaburan mereka.19. Perubahan terhadap Terma dan Syarat
Bank mempunyai hak untuk menambah, menggugurkan, membetulkan atau mengubah sebarang atau kesemua Terma dan Syarat pada bila-bila masa. Perubahan-perubahan itu akan berkuat kuasa apabila notis dipamerkan di premis-premis Bank atau dimaklumkan menerusi mana-mana jenis komunikasi lain yang Bank anggap sesuai.20. Pertukaran Alamat
Jika terdapat sebarang perubahan alamat saya/ kami, saya/ kami akan memberitahu Bank dengan segera. Ini penting bagi memastikan bahawa semua bentuk komunikasi sampai kepada saya/kami tepat pada masanya.

 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer versi 7 dan ke atas. © Bank Islam Malaysia Berhad (98127- X). Hakcipta Terpelihara.